Witamy

 

 

"Nadrzędną wartością, którą kierujemy się w naszej pracy, jest drugi człowiek - jego potrzeby,      oczekiwania, wzajemna życzliwość i poczucie bezpieczeństwa". 

  

 

 

                                  Nasze szkoły to:

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339

Gimnazjum Integracyjne nr 12

  

 

 

Uprzejmie informujemy, że uroczyste rozpczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się

1 września 2015r. o godzinie 10.  

 

 

Dnia 27 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole spotkanie integracyjne dla uczniów i ich rodziców z klas Ia i Ib szkoły podstawowej. Serdecznie zapraszamy!

 

 

                                                                             wychowawczynie Ia                       wychowawczynie Ib

                                                                            Anna Kołodziejczyk                               Violetta Kozera

                                                                                Kamila Kuźmicewicz                  Iwona Wasilewska - Beck

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum na rok szkolny 2015/2016:
 
1. Kandydaci z większą ilością punktów rekrutowani są w pierwszej kolejności, w następnej kandydaci wg numeru preferencji z pierwszego,  potem drugiego priorytetu itd.
 
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagane podczas rekrutacji, powinno być wystawione na trzeci etap edukacyjny  - gimnazjum.

 

 

 

 

  

Dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”


W roku szkolnym 2014/2015  o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,  mogą się ubiegać uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół podstawowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej.

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2014 r.

Wzory wniosków są dostępne na stronie Biura Edukacji m. st Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/ oraz w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

  

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

z przyjemnością informujemy, że w naszym gimnazjum od grudnia 2013r. realizowana jest metodyczna innowacja pedagogiczna „Nowoczesna Matematyka” opracowana i wdrażana przez p. Ewę Liwską w obecnej klasie IIa.

Zastosowanie nowoczesnych metod pracy ma przyczynić się do sprawnego wykorzystywania komputera i Internetu do pogłębiania umiejętności i wiedzy głównie matematyczno-informatycznej, zainteresowań uczniów oraz umiejętnego uczenia się przez całe życie niezależnie od wybranej szkoły czy też w późniejszym czasie - wykonywanego zawodu. Wykształcić właściwe gospodarowanie czasem pracy zarówno podczas pisania prac klasowych, kartkówek, pracy na

co dzień jak i w trakcie egzaminów zewnętrznych, konkursów.

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła podstawowa i nasze gimnazjum zostały zakwalifikowane do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Celem jego jest wsparcie szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. 

W ramach realizacji projektu zostaną powołane dwa zespoły zadaniowe 6RUN (Rodzie, Uczniowie, Nauczyciele), składające się z Dyrektora szkoły, Nauczyciela wybranego przez Radę Pedagogiczną (10.10.2013r.), 2 Rodziców wskazanych przez Radę Rodziców (10.10.2013r.) oraz 2 Uczniów wybranych przez Samorząd Uczniowski (09.10.2013r.). Członkowie 6RUN zostaną delegowani do udziału w szkoleniach: 14 godzinnych dla Nauczycieli (2 dni po 7h), 7 godzinnych dla Rodziców i 7 godzinnych dla Uczniów. Szkolenia będą odbywały się w odległości około 100 km od siedziby szkoły. Na terenie szkoły zostaną wprowadzone stałe mechanizmy partnerskiej współpracy Szkoła – Rodzice – Uczniowie, wypracowane w trakcie realizacji projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła podstawowa i nasze gimnazjum zostały zakwalifikowane do programu Aktywna Edukacja, który prowadzony będzie w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach"współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Program Aktywna Edukacja stanowi etap przygotowujący szkoły do określenia zapotrzebowania informatycznego. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami i wynikającą z tego odpowiedzialnością. W nadchodzącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół. Dlatego ambicją projektu jest nauczyć uczestników umiejętności określenia własnych potrzeb i efektywnego wykorzystania dotacji.

Z realizacją tego projektu ruszamy już w listopadzie.

 

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga.

Przekazane przez Państwa pieniądze w kwocie 4052zł zostaną przeznaczone na potrzeby najmłodszych uczniów naszej szkoły i umożliwią zakup wygodnych i nowoczesnych kompletów mebli do jednej z klas edukacji wczesnoszkolnej.

                                                                                                         dyrektor, nauczyciele, uczniowie 

 

 

 

BIP