Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. św. Bonifacego 10, reprezentowanym przez dyrektora szkoły – Lidię Kumanek.

 

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod.spi339@wp.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami właściwych ministrów, Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) – dotyczy danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych

- odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej przez osoby niebędące rodzicami/opiekunami prawnymi na podstawie podpisanej zgody – art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)

- udziału uczniów w zawodach i konkursach zarówno szkolnych jak i organizowanych przez inne podmioty na podstawie podpisanej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)

- publikacji wizerunku i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły (w prasie lub telewizji) na podstawie podpisanej zgody  - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) 

 

 1. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, których uprawnienia do uzyskiwania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym: Ministerstwo Edukacji Narodowej (System Informacji Oświatowej), Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący – Miasto Stołeczne Warszawa, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, na wniosek: Sądów, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych uprawnionych podmiotów,  na podstawie umowy powierzenia danych: firmy dostarczające systemy elektronicznego wspomagania rekrutacji, firmy ubezpieczające, firma Librus prowadząca dziennik elektroniczny w szkole, firma Sokrates Software obsługująca szkolną bibliotekę (program SOWA)

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymienione w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im Raoula Wallenberga w Warszawie, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe, nie dłużej jednak niż 50 lat.

 

 1. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

 1.  Każdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego    dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

- brak możliwości  przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w trakcie rekrutacji

- brak możliwości kontaktu z rodzicami w czasie przebywania dziecka w szkole

- w przypadku nieotrzymania wymaganej zgody: brak możliwości odbierania dziecka ze świetlicy przez inną osobę niż rodzice, brak możliwości publikacji osiągnięć uczniów, brak możliwości brania udziału w konkursach i zawodach sportowych, projektach zewnętrznych.

 

 1. Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też profilowane.

 

 1. Treść powyższej klauzuli jest opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie.