Gimnazjum

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że począwszy od roku szkolnego 2016/2017 dwie pierwsze klasy będą realizowały organizacyjno - metodyczne innowacje wpisane na listę innowacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

We wszystkich klasach będzie wprowadzony następujący dodatkowy, obowiązkowy dla uczniów przedmiot:

w klasie Ia - Kultura krajów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych,

w klasie Ib - Kształtowanie przestrzeni,

w klasie Ic - Matematyka w projektach

w wymiarze 2 godzin tygodniowo w całym cyklu edukacyjnym.

 

                                                                                                                                            Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Szanowni Państwo,

do dokumentów potwierdzających wolę uczęszczania osób zakwalifikowanych do Gimnazjum Integracyjnego nr 12 prosimy dołączyć wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz jego rodziców poniższy dokument. W dokumencie prosimy uwzględnić skalę od 1 do 3, gdzie 1 oznaczać będzie pierwszy wybór.

Dokument                                                                                                                          Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że:
 
1. Kandydaci z większą ilością punktów rekrutowani są w pierwszej kolejności, w następnej kandydaci wg numeru preferencji z pierwszego,  potem drugiego priorytetu itd.
 
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymagane podczas rekrutacji powinno być wystawione na trzeci etap edukacyjny  - gimnazjum.

 

 

Zapisy do Gimnazjum Integracyjnego nr 12 w roku szkolnym 2016/2017:

  1. W Zespole tworzone są  integracyjne klasy gimnazjalne. 
  2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum:

1) Rekrutacja do Gimnazjum Integracyjnego nr 12 przeprowadzana jest z wykorzystaniem informatycznego systemu naboru.

2) Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

3)  Harmonogram rekrutacji określa Mazowiecki Kurator Oświaty.

4) Tryb rekrutacji uzupełniającej określa Mazowiecki Kurator Oświaty. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na zasadach podanych w regulaminie rekrutacji.

 

3. Charakterystyka klas pierwszych:

1) W Gimnazjum Integracyjnym nr 12 tworzone są trzy klasy pierwsze, w których przewiduje się 15 miejsc dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność oraz 45 miejsc dla pozostałych uczniów.

2)  Języki obce:

          - język angielski – kontynuacja nauki,

          - język hiszpański – nauka od podstaw.

 

4. Dokumenty wymagane w rekrutacji do szkoły:  

1)  Wniosek wydrukowany z informatycznego systemu wspomagania rekrutacji.

2) Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają , określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniu MEN w sprawie przeliczania na poszczególne punkty  (...) oraz  uchwale Nr XX/500/2015 Rady m.st. Warszawy, oświadczenia oraz dokumenty  potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

3)  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

4)  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

5) W wypadku uczniów z niepełnosprawnością wymagane jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez rejonową lub specjalistyczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

5. Procedura naboru kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności przyjmowani są do Gimnazjum Integracyjnego nr 12 w trybie indywidualnym.

2) Do wniosku dołącza się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodziców.

3)  Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z innego tytułu niż niepełnosprawność (np. niedostosowanie społeczne) mogą kandydować tylko  do części ogólnodostępnej – tak jak kandydaci bez orzeczenia.

 

6. Komisja rekrutacyjna:

1)  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.

2) Szkolna komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

3)  Zasady pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej określa odrębny regulamin.

 

7. Kryteria rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017:

1)  Wynik sprawdzianu zewnętrznego po szóstej klasie.

2)  Ocena z przedmiotu (język polski, matematyka, przyroda, język obcy).

3) Świadectwo z wyróżnieniem.

4) Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie.

5) Ocena zachowania.

6) Osiągnięcia sportowe.

7) Osiągnięcia artystyczne.

8) Osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy.

9) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

8. Punktacja:

1)  Kandydaci do klasy pierwszej Gimnazjum Integracyjnego nr 12 mogą uzyskać maksymalnie 96,7 pkt.

2)  Za sprawdzian po szóstej klasie uczeń otrzymuje maksymalnie 40 pkt. – 20 pkt. z części I i 20 pkt. z części II (wynik procentowy uzyskany z części I pomnożony przez wskaźnik 0,2 i wynik  z części II pomnożony przez wskaźnik 0,2).

3)  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  – maksymalnie 13 pkt, w tym:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

 - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,

          d)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami  wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów  artystycznych, objętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 10 pkt, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt,

           e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit a – d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 pkt,

- krajowym – 3 pkt,

- wojewódzkim – 2 pkt,

- powiatowym – 1 pkt;

4)   Język polski (ocena celująca) maks. 6 pkt. Dla niższej oceny przypisane są niższe liczby punktów:      

- ocena bardzo dobra        - 5 pkt.

- ocena dobra                      - 4 pkt.

- ocena dostateczna          - 3 pkt.

- ocena dopuszczająca     - 1 pkt.

 

5)  Matematyka (ocena celująca) – maks. 6 pkt. Dla niższej oceny przypisane są  niższe liczby punktów:      

- ocena bardzo dobra        - 5 pkt.

- ocena dobra                      - 4 pkt.

- ocena dostateczna          - 3 pkt.

- ocena dopuszczająca     - 1 pkt.

6)  Przyroda (ocena celująca) – maks. 6 pkt. Dla niższej oceny przypisane są niższe liczby punktów:

- ocena bardzo dobra        - 5 pkt.

- ocena dobra                      - 4 pkt.

- ocena dostateczna          - 3 pkt.

- ocena dopuszczająca     - 1 pkt.

7)  Język obcy (ocena celująca) – maks. 6 pkt. Dla niższej oceny przypisane są niższe liczby  punktów:          

- ocena bardzo dobra        - 5 pkt.

- ocena dobra                      - 4 pkt.

- ocena dostateczna          - 3 pkt.

- ocena dopuszczająca     - 1 pkt.

8)  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 5 pkt.

9)  Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie – maks. 6 pkt.

10)       Zachowanie:     - wzorowe             - 6 pkt.

                                               - bardzo dobre     - 5 pkt.

                                               - dobre                 - 4 pkt.

                                               - poprawne          - 3 pkt.                                                  

11)  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu                              -  2 pkt.

12)  wielodzietność rodziny kandydata – 0,1 pkt;

13)  niepełnosprawność kandydata  – 0,1 pkt;

14)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  – 0,1 pkt;

15)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 0,1 pkt; 

16)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 0,1 pkt;

17)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 0,1 pkt; 

18)  objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 0,1 pkt.

19)       W wypadku równej liczby punktów decyduje kolejno:

- wynik uzyskany z części ogólnej sprawdzianu,

- ocena zachowania,

- ocena z matematyki,

20)    Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego  o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, przyjmowani są do Gimnazjum Integracyjnego nr 12 w pierwszej kolejności, niezależnie od wymienianych kryteriów.

 

9. Tryb odwoławczy:

1) W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2)  W terminie 5 dni od daty wystąpienia szkolna komisja rekrutacyjna sporządza i przekazuje uzasadnienie.

3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.

4)  W terminie 7 od dnia otrzymania dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie.

5)  Rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

 

 

Pobierz wniosek

 

Ankieta