Szkoła Podstawowa

Terminy dni otwartych i spotkań z rodzicami przyszłych uczniów klas I  i  oddziałów przedszkolnych w mokotowskich szkołach podstawowych (rok szkolny 2016/2017)

 

 

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ

do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 im Roaula Wallenberga
w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62

na rok szkolny 2015/2016

 

I Podstawa prawna

1. Art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014r. poz. 7).

2. Statut Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga

 

II  Zasady i tryb rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 na rok szkolny 2015 / 2016 

1. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 przeprowadzana jest z wykorzystaniem informatycznego systemu naboru.

2.  Zasady rekrutacji do klas pierwszych:

2.1  W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej biorą udział dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2009r.) i 7 letnie (urodzone w roku 2008) zamieszkałe w Warszawie oraz spoza Warszawy.

2.2  Postępowanie rekrutacyjne  kandydatów prowadzone  jest na wniosek ich rodziców.

2.3  Wniosek o przyjęcie, podpisany przez obojga rodziców,  składany jest do dyrektora Zespołu.

2.4 Podanych kryteriów rekrutacji nie stosuje się w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

2.5  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu.

2.6  Szkolna komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2.7  Zasady pracy szkolnej komisji rekrutacyjnej określa odrębny regulamin.

 

III Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

1. W Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 tworzone są trzy klasy pierwsze, w których przewiduje się 15 miejsc dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność oraz 45 miejsc dla pozostałych uczniów.

 

V Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 na rok szkolny 2015/2016:

  1. Dziecko zamieszkałe na terenie Dzielnicy Mokotów                                        - 64 pkt.

  2. Dziecko zamieszkałe na terenie innej dzielnicy niż Dzielnica Mokotów        - 32 pkt.

  3. Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy Szkole

      Podstawowej Integracyjnej nr 339                                                                       - 16 pkt.

  4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać

      w następnym roku do SPI 339                                                                              -   8 pkt.

  5. Wielodzietność rodziny kandydata                                                                     -   1 pkt.

  6. Niepełnosprawność kandydata                                                                            -   1 pkt.

  7. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata                                        -   1 pkt.

  8. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata                                             -   1 pkt.

  9. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata                                                      -   1 pkt.

10. Samotne wychowywanie kandydata. Oznacza to wychowywanie przez      -   1 pkt.

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego ojcem/matką.                                        11. Objęcie kandydata pieczą zastępczą                                                                -   1 pkt.

 

 

VI Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów            

1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Dzielnicy Mokotów.

2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Wielodzietność oznacza rodziną wychowującą troje i więcej dzieci.

3. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane kandydatowi lub członkowi rodziny.

4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego ojcem/matką.

5. Akt zgonu wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

7. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

VII Procedura naboru kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

1. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 (klas pierwszych) prowadzana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego  w terminach określonych w harmonogramie.

2. Pierwszeństwo mają kandydaci z upośledzonym narządem ruchu. W drugiej kolejności przyjmowani są uczniowie z innego rodzaju niepełnosprawnością.

3. Do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły rodzice dołączają  kopię orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

4. O przyjęciu dziecka niepełnosprawnego decyduje dyrektor Zespołu.

 

VII Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. W terminie 5 dni od daty wystąpienia szkolna komisja rekrutacyjna sporządza i przekazuje uzasadnienie.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora Zespołu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie. 

 

 

 Ankieta do pobrania