Rada Szkoły

Nr konta bankowego Rady Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 w Warszawie:


Nowy numer konta: 36  1090 1043 0000 0001 3178 9544


 

Regulamin Rady Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62

im. Raoula Wallenberga w Warszawie


I. Skład Rady Zespołu Szkół:


1. W skład Rady Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62 wchodzi w równej liczbie (po 3 osoby):

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli w czasie zebrania Rady Pedagogicznej,

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców,

c) uczniowie wybrani przez ogół uczniów z gimnazjum i liceum (przedstawiciele Samorządu Szkolnego),

2. Rada Zespołu Szkół liczy 9 członków

3. Tryb wyboru członków Rady Zespołu Szkół określa Statut Zespołu Szkół.

4. W każdym roku szkolnym istnieje możliwość dokonania zmiany jednej czwartej składu Rady

    (np. przedstawicieli uczniów, ponieważ kadencja Samorządu Szkolnego trwa jeden rok).

5. Przedstawiciele uczniów nie biorą udziału w głosowaniach dotyczących spraw finansowych   

    Rady.

6. W posiedzeniach Rady Zespołu Szkół może brać udział z głosem doradczym dyrektor

    Zespołu Szkół.

7. Na pierwszym zebraniu nowej kadencji Rady Zespołu Szkół zostaje wybrany w głosowaniu

    tajnym, zwykłą większością głosów - przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady.

8. Za zgodą członków Rady rozdzielone zostają pozostałe funkcje w Radzie:

-  protokolanta, pełnomocnika ds. dzieci niepełnosprawnych, osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli działalności kuchni i stołówki, biblioteki szkolnej itp.

 

II. Działalność regulaminowa Zespołu Szkół:

 

1. Kadencja Rady trwa 3 lata

2. Zebrania  Rady   Zespołu   Szkół  odbywają  się raz w miesiącu w stałym terminie uchwalonym

przez Radę. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za  zgodą lub na wniosek Rady, osoby z głosem doradczym. Osoby chcące wziąć udział w obradach Rady muszą złożyć pisemny wniosek z krótkim przedstawieniem sprawy, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

 3. Zebrania są protokołowane.

 4. Rada Zespołu Szkół uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu Szkół

a) uchwala Statut Zespołu Szkół,

b) zgłasza wnioski w sprawie rocznego planu finansowego konta dochodów własnych Zespołu Szkół,

c) opiniuje plan finansowy Zespołu Szkół,

d) może występować z wnioskami o zbadanie i ocenę działalności Zespołu Szkół, dyrekcji lub zatrudnionych nauczycieli do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,

e) opiniuje plan pracy Zespołu Szkół, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Zespołu Szkół,

f) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu Szkół,

g) Rada Zespołu Szkół dysponuje „Funduszem Pomocy najbiedniejszym dzieciom".

 

III.   Zasady wydatkowania funduszy Rady Zespołu Szkół


1. Rada Zespołu Szkół gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkół i realizowania potrzeb „Funduszu Pomocy najbiedniejszym dzieciom”.

2. Sposób wydatkowania ww. funduszy regulują uchwały Rady Zespołu Szkół.

3. 25% dobrowolnych wpłat uczniów to tzw. fundusz klasowy, który każda z klas może przeznaczyć na własne cele.

4. Wydatkowanie funduszy Rady musi być zgodne z działalnością regulaminową Rady Zespołu Szkół w oparciu o Statut Zespołu i Ustawę o Systemie Oświaty.